Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ misbehavior)
    cách cư xử xấu, hạnh kiểm xấu