Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự xấu, sự tồi
    tính ác