Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

misdemeanour /misdi'mi:nə[r]/  

  • Danh từ
    (Mỹ misdemeanor)
    (khẩu ngữ hoặc đùa) sai trái nhỏ
    (luật) tội nhẹ (ở Anh trước đấy)