Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disorderliness /dis'ɔ:dəlinis/  

  • Danh từ
    sự bừa bãi, sự lộn xộn