Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • past participle of 1tear

    * Các từ tương tự:
    tornado