Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tornadic /tɔ:'nædik/  

  • Tính từ
    (thuộc) bão táp; như bão táp