Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • noun
    plural thugs
    [count] :a violent criminal

    * Các từ tương tự:
    thuggery