Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] qua loa, [một cách] sơ sài
    [một cách] ngắn gọn