Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expeditiously /,ekspə'di∫əsli/  

  • Phó từ
    [một cách] nhanh gọn, [một cách] lẹ làng