Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

abruptly /ə'brʌptli/  

  • Phó từ
    [một cách] đột ngột
    [một cách] trúc trắc
    [một cách] cộc cằn
    [một cách] dốc đứng