Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • noun
  plural shins
  [count] :the front part of the leg below the knee
  She kicked him in the shin.
  a shin pad/guard
  verb
  shins; shinned; shinning
  [no obj] Brit :shinny
  + up or down

  * Các từ tương tự:
  shinbone, shindig, shine, shiner, shingle, shingles, shining, shinny, Shinto