Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số ít) (khẩu ngữ)
  cơ cấu (của một tổ chức)
  he's new to the office and doesn't know the set-up yet
  anh ta là người mới ở cơ quan nên chưa biết rõ cơ cấu ra sao cả
  mưu mô sắp đặt sẵn để lừa người