Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thực vật học) gian dối sắp đặt trước, bày mưu tính kế trước
  a put-up affair (job)
  việc đã được gian dối sắp đặt trước

  * Các từ tương tự:
  put-up job, put-upon