Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thuật điêu khắc, thuật chạm trổ
  công trình điêu khắc
  (sinh vật học) đường vân, nét chạm (trên vỏ sò...)
  Động từ
  điêu khắc, chạm trổ; trang trí bằng điêu khắc
  là nhà điêu khắc
  (sinh vật học), (quá khứ phân từ) có nét chạm (vỏ sò...)

  * Các từ tương tự:
  sculpin, sculpt, sculptor, sculptress, sculptural, sculpture, sculpturesque