Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (Mỹ skepticism)
    thái độ hoài nghi; chủ nghĩa hoài nghi