Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dubiousness /'dju:bjəsnis/  

  • Danh từ
    sự nghi ngờ
    sự đáng ngờ
    sự lờ mờ