Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

incredulousness /inkri'dju:liti/  

  • Danh từ
    tính hoài nghi; sự ngờ vực