Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • noun
    plural naves
    [count] :the long center part of a church where people sit

    * Các từ tương tự:
    navel, navel orange, navel-gazing