Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • noun
    /ˈloʊkəs/ , pl loci /ˈloʊˌsaɪ/
    [count] formal :a central or main place where something happens or is found

    * Các từ tương tự:
    locust