Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

locust /'ləʊkəst/  

  • Danh từ
    (động vật)
    châu chấu di cư

    * Các từ tương tự:
    locust-tree