Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

locust-tree /'loukəsttri:/  

  • Danh từ
    (thực vật học) cây thích hoè
    (thực vật học) cây bồ kết ba gai