Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

locus classicus /'ləʊkəs'klæsikəs/  

  • (tiếng Latinh)
    đoạn văn kinh điển [(về một vấn đề)]