Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không theo đạo thế tục, phi giáo hội
  Danh từ
  người không theo đạo, người thế tục

  * Các từ tương tự:
  laicisation, laicise, laicism, laicization, laicize