Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính thế tục; tình trạng phi giáo hội