Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự tách khỏi giáo hội, sự dứt quan hệ với giáo hội; sự làm trở thành phi giáo hội