Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    tách khỏi giáo hội, dứt quan hệ với giáo hội; làm trở thành phi giáo hội
    làm cho nhà trường trở thành phi giáo hội