Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • noun
    /ləˈkuːnə, Brit ləˈkjuːnə/ , pl -nae /-ˌnaɪ/ or -nas
    [count] formal :a gap or blank space in something :a missing part
    She found a lacuna in the historical record.