Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inventor /in'ventə[r]/  

  • Danh từ
    nhà phát minh, nhà sáng chế

    * Các từ tương tự:
    inventorial, inventorially, Inventories, inventory, Inventory cycle, Inventory investment