Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự làm gián đoạn; sự đứt quãng
    sự ngắt lời; sự bị ngắt lời
    (điện học) sự ngắt