Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ cổ,nghĩa cổ) sự thôi, sự ngừng
    Nội động từ
    (từ cổ,nghĩa cổ) thôi, ngừng