Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

caesura /si:'zjʊərə/  /si'ʒʊərə/

  • Danh từ
    (thơ, nhạc)
    chỗ ngắt

    * Các từ tương tự:
    caesural