Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (Mỹ instill) (-ll-)
  làm cho thấm nhuần dần
  làm cho con cái mình thấm nhuần dần ý thức trách nhiệm

  * Các từ tương tự:
  instill, instillation, instiller, instillment, instilment