Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    truyền dẫn (ý nghĩ, tình cảm...) cho, làm cho thấm nhuần dần
    nhỏ giọt

    * Các từ tương tự:
    instillation, instiller, instillment