Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

instillment /in'stilmənt/  

  • Danh từ ((như) instillation)
    sự truyền dẫn, sự làm cho thấm nhuần dần
    sự nhỏ giọt