Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

instillation /,insti'lei∫n/  

  • Danh từ
    sự làm cho thấm nhuần dần