Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự vi phạm; sự xâm phạm
    infringement of the law
    sự vi phạm luật
    vụ vi phạm, vụ xâm phạm