Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

non-compliance /,nɑnkəm'plaiəns/  

  • Danh từ
    sự từ chối tuân theo, sự không tuân theo (một mệnh lệnh…)