Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

non-observance /nɒn əb'zɜ:vəns/  

  • Danh từ
    sự không tuân theo (một luật lệ, một phong tục)