Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

contravention /,kɒntrə'ven∫n/  

 • Danh từ
  sự vi phạm, sự làm trái (luật lệ…)
  contravention of law
  sự vi phạm luật
  in contravention of...
  vi phạm..., trái với...