Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tình trạng tắc nghẽn (giao thông)
    sự cướp; vụ cướp
    after the hold-up the gang made their getaway in a stolen car
    sau vụ cướp, tụi cướp đã chuồn trên một chiếc xe chúng lấy được