Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    trở ngại
    a major set-back to our hopes of reaching an agreement
    một trở ngại lớn cho hy vọng đạt được một thỏa thuận của chúng ta