Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expectation /ˌɛkˌspɛkˈteɪʃən/