Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Độ trễ kỳ vọng; Độ trễ dự tính
    Độ trễ trong việc xem xét lại giá trị kỳ vọng của một biến số do các thay đổi trong giá trị hiện tại của nó. Độ trễ dự tính thường được giải thích bằng GIẢ THIẾT KỲ VỌNG PHỎNG THEO