Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

effervesce /,efə'ves/  

  • Động từ
    sủi bọt (chất lỏng)
    sục sôi, sôi động (người)

    * Các từ tương tự:
    effervescence, effervescency, effervescent, effervescently