Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

effervescency /efə'vesns/  

  • Danh từ
    sự sủi, sự sủi bong bóng
    sự sục sôi, sự sôi nổi