Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (từ Mỹ distill) (-ll-)
  cất, chưng cất
  cất nước ngọt từ nước biển
  rượu brandi cất từ rượu vang
  chắt lọc, đúc kết
  lời khuyên hữu ích chắt lọc từ kinh nghiệm của cả một cuộc đời
  distil something off (out)
  gạn lọc, lọc ra
  nước biển có thể làm thành nước uống được bằng cách lọc muối ra

  * Các từ tương tự:
  distill, distillate, distillation, distillatory, distiller, distillery