Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disjoin /dis'dʤɔin/  

  • Ngoại động từ
    làm rời ra, tách rời ra, phân cách ra

    * Các từ tương tự:
    disjoint, disjointed, disjointedly, disjointedness, disjointness