Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

disjoint /dis'dʤɔint/  

 • Ngoại động từ
  tháo rời ra
  tháo rời khớp nối ra; làm trật khớp
  rời (nhau)
  mutually d. rời nhau

  * Các từ tương tự:
  disjointed, disjointedly, disjointedness, disjointness