Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự lạc đề, sự ra ngoài đề
    đoạn lạc đề

    * Các từ tương tự:
    digressional