Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

divergence /dai'vɜ:dʒəns/  

  • Danh từ
    (cách viết khác divergency/dai'vɜ:dʒənsi/)
    sự khác nhau, sự bất đồng